Navigate Up
Sign In
ESL

​Contact Information

Adult Education Services
Business Education Center
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
(715) 833-6400
adultedservices@cvtc.edu

 

Bookmark and Share

Qhia Ntawv Miskas

​Koj puas xav kawm, hais thiab sau ntawv miskas zoo tshaj qhov qub?

Peb qhia ntawv rau cov neeg laus thiab cov neeg hluas us muaj hnub nyoog tshaj 18 xyoo rov saud nyeem ntawv, sau ntawv, thiab hais lus miskas.
Peb qhia ntawv dawb xwb thiab kev kawm ntawv kawm tsis muaj khaws qhab nia.  Ib co ntaub ntawv siv peb muaj nyob haum hoob lawm.  Cov ntaub ntawv peb tsis muaj, peb muaj muag nyob rau hauv lub khw muaj ntaub ntawv nyob hauv peb lub tsev kawm ntawv CVTC.

Sib hawm kawm ntawv thiab chaw kawm ntawv

Chav qhia ntawv miskas nyob rau haub 212 thaj chaw Business Education Center (BEC) haum lub tsev kawm ntawv CVTC nyob rau hauv Eau Claire Campus.

​Vas Cas txog Vas Xuv

9:00 sawv ntxov txog 12:00 tav su

Nyob rau chav 212​

​Vas Cas txog Vas Phab Hav

1:00 tav su txog 2:30 tav su

​Nyob rau chav 212

​Hnub Vas Cas thiab Vas Phuv

​5:30 tsaus ntuj txog 8:00 tsaus ntuj

​Nyob rau chav 212

  

Yuav pib kawm li cas

Ua ntej koj yuav pib kawm ntawv miskas, koj tau teem ib lub sij hawm tuaj ntsib peb. Thaum koj tuaj ntsib peb, peb yuav qhia rau koj txoj kev rau npe kawm ntawv, kev kawm ntawv nrog peb zoo li cas, thiab cov sib hawm peb qhia ntawv.  Peb yuav muab koj xeem txog kev hais lus thiab sau ntawv miskas kom pab peb paub tias koj paub hais thiab sau ntawv miskas npaum li cas. 

Ntawv tseem ceeb koj yuav tsum paub:

  • Thov teem sij hawm tuaj ntsib peb
  • Thaum koj tuaj ntsib peb, koj yuav tsum nyob kom tag sij hawm
  • Koj yuav tsum nyob kom tag 4 xobmoos
  • Yog koj tsis paub lus miskas meem, koj coj tau ib tus phooj ywg ua paub lus miskas nrog koj tuaj los tau
  • Thov tsis txhob coj menyuam tuaj
  • Thaum twg koj xav paub txog cov ntawv xeem koj nug peb tau
  • Cov ntawv xeem thiab kev kawm yog dawb xwb
  • Thaum koj tuaj ntsib peb, thov nres koj lub tsheb rau qhov chaw nres tsheb P7. Qhov chaws nres tsheb yog 75¢ ib xobmoos
  • Thov hu rau (715) 833-6400 tuaj rau pe kawm ntawv nrog peb