Skip to Main Content

Equal Opportunity College

Non-Discrimination Notice

CVTC does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in employment, admissions, programs, or activities. General inquiries regarding the College’s non-discrimination policies may be directed to:

Vice President of Talent & Culture
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1377
WI Relay: 711

Section 504 Disability Non-Discrimination

CVTC strives to eliminate discrimination on the basis of disability against students with disabilities. Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 is designed to protect the rights of individuals with disabilities, regardless of nature or severity, in programs and activities. Questions regarding the College’s 504 policy may be directed to:

Disability Services Coordinator
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-833-6234
WI Relay: 711

Title IX, Campus SaVE Act, and VAWA

CVTC strives to provide a safe environment in which students can pursue their education free from the detrimental effects of sexual misconduct. Title IX of the Higher Education Act of 1972 (Title IX) ensures the College does not discriminate on the basis of sex in its education programs. The Campus Sexual Violence Elimination Act (Campus SaVE Act) of 2013 and the Violence Against Women Reauthorization Act (VAWA) ensure that the College implements policies and programs to prevent sexual assault, dating violence, domestic violence, and stalking. The College seeks to educate students, faculty, and staff about these issues and to provide a means of recourse for those who believe they have experienced such misconduct. The College reserves the right to respond with whatever measures it deems appropriate to prevent sexual misconduct and preserve the safety and well-being of its students, faculty, staff, and visiting community members. Questions regarding the College’s Title IX, Campus SaVE Act, and VAWA policies may be directed to:

Title IX Coordinator
Natti Marlaire
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1399
WI Relay: 711

Learn More About Title IX

Kev Tiv Thaiv Kom Txoj Muaj Kev Ntxub Ntxaug

Lub tsev kawm ntawv CVTC tsis muaj cai yuav txwv ib tug tib neeg twg los ntawm nws haiv neeg, daim nqaij daim ntawv, qhov keeb kwm teb chaws uas yug, txawm yog poj niam los txiv neej, xiam oob qhab, hnub yug laus los hluas, txoj kev pab cuam rau lwm qhov chaw, lossis lwm yam hauj lwm. Yog koj muaj tej yam ntxiv nug txog txoj kev tiv thaiv kev ntxub ntxaug, thov tiv tauj:

Tus Thawj Coj rau Human Resources
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1377
WI Relay: 711

Section 504 Disability Non-Discrimination

Lub tsev kawm ntawv CVTC npaj siab yuav nrhuav txoj kev ntxub ntxaug rau cov tub ntxhais uas xiam oob qhab. Raws li Section 504 ntawm qhov Rehabilitation Act of 1973, lub hom phiaj yog tiv thaiv cov kev cai pab cov tib neeg uas xiam oob qhab- txawm qhov teeb meem yuav me thiab loj npaum li cas, thiab thaum hais txog kev pab cuam lossis lwm yam hauj lwm. Yog koj muaj lus nug txog ntawm cov cai rau lub tsev kawm ntawv txoj cai Section 504, thov tiv tauj:

Tus Neeg Saib Xyuas rau Disability Services
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-833-6234
WI Relay: 711

Title IX, Campus SaVE Act, tiab VAWA

CVTC lub hom phiaj yog kom lub tsev kawm ntawv yog ib qhov chaw uas txhob phom sij rau cov tub ntxhais kawm ntawv, lawv thiaj li zoo kawm ntawv rau hauv ib qhov chaw uas lawm ntseeg siab tau. Lawv thiaj li tsis muaj kev txhawj xeeb hais txog ntawm neeg uas yuav quab yuam lawv lossis lwm tus. Title IX rau Higher Education Act xyoo 1972 (Title IX) cog lus tias lub tsev kawm ntawv no yeej yuav tsis muaj txoj kev ntxub ntxaug txog ib tug neeg, txawm lawv yog poj niam lossis txiv neej thaum hais txog cov kev pab cuam tiab kev kawm ntawv. Raws li Campus Sexual Violence Elimination Act (Campus SaVE Act) xyoo 2013 thiab Violence Against Women Reauthorization Act (VAWA) tau cog tseg tias lub tsev kawm ntawv yeej muaj cai uas lawv yuav siv lawv lub daj lub zog kom txhob muaj kev quab yuam, kev tsim txom hauv tsev neeg, lossis kev neeg zais soj lawv qab. Lub tsev kawm ntawv yuav npaj qhia cov tub ntxhais kawm ntawv, cov xib fwb qhia ntawv, thiab cov neeg ua hauj lwm txog cov teeb meem no kom txhua leej paub tias muaj kev pab thiab kev txhawb zog rau cov tib neeg ua raug tsim txom. Lub tsev kawm ntawv muaj txog cai sawv ces los pab thiab tiv thaiv cov tub ntxhais kawm ntawv, cov xib fwb qhia ntawv, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov pej xeem uas tuaj rau lub tsev kawm ntawv raws li lawv txoj kev pom zoo. Yog koj muaj lus nug txog ntawm cov cai rau Title IX, Campus SaVE Act, tiab VAWA, thov tiv tauj:

Tus Neeg Saib Xyuas Title IX
Natti Marlaire
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1399
WI Relay: 711

Yog koj xav paub txog raim Title IX, thove mus saib rau: www. cvtc.edu/about-cvtc/consumer-disclosures/title-ix

View Wisconsin Technical College System Commitment to Diversity

Aviso de no Discriminación

Chippewa Valley Technical College no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en el empleo, las admisiones o de sus programas o actividades. Preguntas generales concernientes a las reglas de no discriminación de CVTC se dirigirán a:

Director de Recursos Humanos
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1377
WI Relay: 711

View Wisconsin Technical College System Commitment to Diversity

Join Us To

Experience CVTC for Yourself

Explore CampusAttend an EventSchedule a Visit
I'm a(n)