Skip to Main Content

EQUAL OPPORTUNITY COLLEGE

Non-Discrimination Notice

Chippewa Valley Technical College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age in employment, admissions or its programs or activities. CVTC offers degrees, diplomas, apprenticeships and certificates in agribusiness, business, marketing, emergency services, industrial, health services, technical and general education areas. Admissions criteria varies by program and is available by calling our Student Central at 715-833-6200, VP: 715-318-3590, #711. The following person has been designated to coordinate Title IX of the Education Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and to handle inquiries regarding the College’s nondiscrimination policies:

Director of Human Resources
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1377
VP: (715) 318-3590, #711

Txoj Cai Tsis Pub Cais Lwm Haiv Neeg

Chippewa Valley Technical College yog ib lub tsev kawm ntawv yuav tsis cais lwm haiv neeg vim lawv daim nqaij daim tawv, yog poj niam, txiv neej, yog neeg puas tes puas taws thiab dig muag, los yog lawv lub hnub nyoog, los yog thaum txais tib neeg kawv ntawv nrog rau cov kev ua si ua CVTC tsa muaj. CVTC muaj ntau daim ntawv pov thawj xws li daim ntawv kawm tiav 2 xyoo, daim ntawv kawm tiav hoob 12, thiab daim ntawv xyaum ua hauj lwm. Raws li lub hom phiaj kom tau hauj lwm zoo uas, CVTC muaj kawm uas lag luam yug tsiaj, cog zaub mov, thiab muag khoom. Lawv muaj kawm kho tsheb thiab tsev, kawm kho mob thiab kho hniav, kawm qhia ntawv rau me nyuam, thiab kawm nyeem ntawv, sau ntawv thiab kawm lej. CVTC muaj ntau yam nej xaiv tau. Yog leej twg xav kawm ntawv los yog muaj lus nug hu rau tus Student Central 715-833-6200 los yog VP: 715-318-3590, #711. Peb muaj neeg ua hauj lwm rau Title lX nyob hauv txoj cai Education Amendments xyoo 1972 thiab Section 504 nyob hauv txoj cai Rehabiliation Act xyoo 1973. Yog hais tias muaj neeg ua siab phem thiab hais lus saib tsis taus nej, thov hu los yog xa dais ntawv qhia txoj qhov teeb meem rau peb.

Director of Human Resources
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1377
VP: (715) 318-3590, #711

Aviso de no Discriminación

Chippewa Valley Technical College no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en el empleo, las admisiones o de sus programas o actividades. CVTC ofrece títulos, diplomas, aprendizajes y certificados en la agroindustria, comercio, mercadotecnia, servicios de emergencia, industria, servicios de salud, áreas técnicas y de educación en general. El criterio de admisiones varía según el programa y la información puede obtenerse llamando a nuestro Central de Estudiantes al 715-833-6200, VP: 715-318-3590, # 711. La siguiente persona ha sido designada para coordinar el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y para contestar preguntas con respecto a las políticas de la no discriminación de CVTC:

Director de Recursos Humanos
Chippewa Valley Technical College
620 W. Clairemont Ave.
Eau Claire, WI 54701
715-852-1377
VP: (715) 318-3590, #711

View Wisconsin Technical College System Commitment to Diversity

Back to Top